شیر پروانه ای فلنج دار با گردش 90 درجه دیسک

مشاهده

شیرهای پروانه ای Butterfly Valves برای قطع یا جداسازی

مشاهده

عملکرد اصلی شیر پروانه ویفری، قطع و وصل سریع جریان

مشاهده

شیرهای پروانه ای لاگ کاملاً شبیه یک شیر توپی واقعی

مشاهده

در واقع عملکرد شیر پروانه ای مانند شیرهای توپی و

مشاهده